VTR AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698  sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan VTR AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (“VTR AKADEMİ” veya “Şirket”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse VTR AKADEMİ’ nin hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

I. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle yapılan sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmekte ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve öngörülen düzenlemeler kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, VTR AKADEMİ tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofis departmanlarımız, internet sitesi, sosyal medya mecraları, etkinlikler, fuar, tanıtım ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. 

II. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmakla beraber, doğru ve güncel olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metinindeki amaçlar dâhilinde işlenebilmektedir:

Ayrıca internet sitemizdeki eğitim ve kayıt başvuru formları ile bilgilerinizi kaydetmeniz, tarafımıza iletmeniz halinde de tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;

VTR AKADEMİ olarak faaliyetlerimizi icra ederken; Şirketimiz tarafından farklı kanallarla mevzuata, Şirket politikalarına ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi ve aşağıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır: 

VTR AKADEMİ kişisel verilerinizi işlerken, imkân dâhilindeki teknolojik desteklerle alakalı teknik ve idari önlemleri almakta ve veri güvenliği ile mahremiyet konusunda periyodik çalışma ve iyileştirmeler yapmaktadır.

III. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla iş birimlerimizin bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, Şirketimiz bünyesindeki çalışanlarımızla paylaşılabileceği gibi, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar, yurt içinde bulunan iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecek, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde aktarılabilecektir.

IV. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız 

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

Kişisel  veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

V. Veri Güvenliği 

VTR AKADEMİ, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Yukarıdaki aydınlatma metninde yer alan hususlarla ilgili VTR AKADEMİ ile iletişime geçebilmeniz için iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni VTR AKADEMİ ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

VTR AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Adres: Yeniçağ Mah. Taşkın Sokak Okkalı Apt. 17/4 Yenimahalle/ANKARA 
Telefon: 0312 327 6768
E-posta: vtr@vtrakademi.com
Web site: www.vtrakademi.com

VTR AKADEMİ tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, kanunda işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde, Aydınlatma metninde yer alan verilerinizin işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak tarafından sözlü, yazılı ve elektronik yollar ile doğrudan ya da internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden ve her türlü kanallar aracılığı ile; tarafıma ait kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, aktarılması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunlarda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde VTR AKADEMİ’nin hizmet sunduğu veya aldığı Türkiye’de olan üçüncü kişi gerekli olması halinde ve/veya tarafımın talebi üzerine bankalar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, üçüncü kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde internet sitesi, sosyal medya hesapları veya her türlü kanallar aracılığı ile paylaşılmasına, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum. Kişisel  verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan VTR AKADEMİ’ den  bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.


Eğitimler hakkında bilgi almak için bizi arayın

VTR Akademi, günümüzün en kıymetli varlığı olan ‘’doğru ve güvenilir bilgiyi’’ kitlelere en kaliteli ve en çabuk şekilde ulaştırma amacıyla faaliyette bulunmaktadır.

Sohbete Başla
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now Button 0312 327 6768