DERSİN ADI

KREDİ TARİH KAYIT

- ONLINE UYGULAMALI ENFLASYON MUHASEBESİ (Uygulamalı)

14 Kredi 6/7 Nisan 2024 Kayıt Linki

- ONLINE FİNANS EĞİTİM PAKETİ (Paranın Zaman Değeri ve Kullanım Alanları) (Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri)

21 Kredi 25/26/27/28 Nisan 2024 Kayıt Linki
- ONLINE BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI 21 Kredi 2/3/4/5 Mayıs 2024 Kayıt Linki

 

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından onaylı olarak online ve yüzyüze yöntemleri ile bağımsız denetçilere verilen eğitimlerimiz aşağıda sıralanmıştır.

Eğitimlerimiz alanında uzman ve Bağımsız Denetim uygulayıcısı eğitmenler tarafından verilmektedir.

ENFLASYON MUHASEBESİ

PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE KULLANIM ALANLARI

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI

DENETİM STANDARTLARI

BOBİ FRS

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL

MUHASEBE VE DENETİMDE ETİK

YENİ DENETİM RAPORU VE KİLİT DENETİM KONULARI

DENETİMDE RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ

KURUMSAL YÖNETİM

FİNANSAL YÖNETİM 1-2

UYGULAMALI MALİ TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ

KONSOLİDE FİNANSAL TABLO HAZIRLANMASI

TMS-TFRS UYGULAMALARI

 

Denetçilerin 3 yıllık dönem içerisinde en az 60 kredi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlama zorunluluğudur.

Temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorunludur. Bunun dışında diğer kredilerin 3 yıllık dönem içeresinde olması kaydıyla hangi yıl edinildiği önemli değildir.

Mesleki konulardan herhangi birinde önemli değişiklik yapılmış olması halinde, Kurum yıllık zorunlu kredi miktarının belirli bir kısmının bu konulardan elde edilmesini zorunlu tutabilir. Ancak Kurum tarafından belirli bir konu zorunlu tutulmadığı sürece temel mesleki konuların herhangi birinden kredi elde edilmesi yeterlidir.

Önceki yıllarda edinilen kredi miktarına bakılmaksızın her yıl temel mesleki konulardan en az 20 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekmektedir.

https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/8038/Etik-Kurallar-konusundan-5-kredilik-eg%CC%86itimi-tamamlad%C4%B1m--Bu-y%C4%B1l-ic%CC%A7in-temel-mesleki-konulardan-ayr%C4%B1ca-20-kredi-mi-elde-etmeliyim?Etik%20kurullar%20konusu%20temek%20mesleki%20konular%20aras%C4%B1nda%20bulunmas%C4%B1%20nedeniyle%20etik%20kurallar%20konusundan%20alaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20e%C4%9Fitim,%20hem%203%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20d%C3%B6nemde%20elde%20edinilmesi%20gereken%205%20kredilik%20etik%20kurallar%20e%C4%9Fitimi%20i%C3%A7in,%20hem%20de%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20elde%20edilmesi%20gereken%2020%20kredilik%20temel%20mesleki%20konu%20e%C4%9Fitimi%20i%C3%A7in%20dikkate%20al%C4%B1n%C4%B1r.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%205%20kredilik%20etik%20kurallar%20e%C4%9Fitimini%20tamamlam%C4%B1%C5%9F%20iseniz%2015%20kredilik%20temel%20mesleki%20konu%20e%C4%9Fitimi%20ile%20o%20y%C4%B1l%C4%B1n%2020%20kredilik%20temel%20mesleki%20konu%20e%C4%9Fitimini%20tamamlayabilirsiniz.

3 yıllık dönem, her üç yıllık dönemi değil, her yıl önceki iki yıl ile birlikte dikkate alınan üç yıllık bir dönemi ifade eder. Örneğin 2018-2019-2020 yılları birinci üç yıllık dönem ise, ikinci üç yıllık dönem 2019-2020-2021 yıllarıdır.

Eğitim yöntemleri; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetlerinden oluşur. Diğer taraftan eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olsa da mesleki gelişime doğrudan katkı sağladığı ileri sürülen faaliyetler, yapılacak başvuru sonucunda Başkanlık tarafından değerlendirilerek eğitim faaliyeti olarak kabul edilebilir.

Yetkilendirilen ancak harç ve ücretleri yatırmadığından dolayı sicile kaydedilmeyen kişilerin sürekli eğitim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sadece bağımsız denetim resmi sicilinde kayıtlı olan bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüğü bulunmaktadır.

2017 yılında yetkilendirilen ve 2018 yılında sicile kaydedilen denetçilerin eğitim yükümlülüğü 2020 yılında başlar.

2025 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezseniz denetçi belgeniz iptal olmaz. Ancak faal olarak denetçilik yapamazsınız. 2025 yılında toplam 120 kredi (en az 60 kredisi temel mesleki konu olmak üzere) karşılığı eğitim faaliyetini yerine getirerek sicilde faal konuma gelebilir ve denetim faaliyetinde bulunabilirsiniz.

2023 yılına kadar sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmezseniz denetçi belgeniz iptal olmaz. Ancak faal olarak denetçilik yapamazsınız. 2023 yılında toplam 120 kredi (en az 60 kredisi temel mesleki konu olmak üzere) karşılığı eğitim faaliyetini yerine getirerek sicilde faal konuma gelebilir ve denetim faaliyetinde bulunabilirsiniz.

Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.

Sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmek için denetim faaliyetinde bulunma zorunluluğu yoktur. Denetim faaliyetinde bulunmaksızın Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği’nde yer alan eğitim faaliyetleri ile sürekli eğitim yükümlülüğü yerine getirilebilir. Fiili denetim de eğitim kredisi elde etme yöntemlerinden birisidir.

Bağımsız denetçilik sınavı eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olmakla birlikte kredi elde edilebilecek bir faaliyet olarak belirtilmiştir. Örneğin bir denetçi her yıl yapılan bağımsız denetçilik sınavlarından bir modülden sınava girerek ve 70 puan alarak o yılki sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirebilir. Ancak sürekli eğitim yükümlülüğü için bağımsız denetçilik sınavına katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

2018 yılından önce sadece lisansüstü eğitim ve kitap yazımı suretiyle elde edilen kredileri kullanabilirsiniz. Ancak bu durumda da en fazla 2016 yılı ve sonrasında elde etmiş iseniz bu kredileri kullanılabilirsiniz.

Eğitim konularında sürekli eğitim veya lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında ders verenler bu faaliyetlerinden eğitim verdikleri konularda her 50 dakikalık ders için 1 kredi elde edebilirler. Ancak bu kapsamda ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 kredi elde edebilirler.

İşbaşı eğitiminde, mevzuatı uyarınca denetim öngörülen alanlarda yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla denetime tabi olmayan bir şirket için yürütülen bağımsız denetim faaliyetinden sürekli eğitim kredisi elde edilemeyecektir.

İşbaşı eğitimi kapsamında, en az denetçi unvanı ile katılım sağlanan bağımsız denetim faaliyetleri dikkate alınır. Bunun dışında kıdemli denetçi, başdenetçi veya sorumlu denetçi olarak görevli olmanız kredi miktarına etki etmemektedir. Bu kapsamda elde edilecek kredi miktarı kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar nezdinde yürütülen her bir denetim için 3 kredi, diğer şirketler nezdinde yürütülen her bir denetim için 2 kredidir.

İşbaşı eğitimi kapsamında edinilen krediler destekleyici konulardan edinilmiş kredi olarak dikkate alınır. Bu şekilde elde edilen kredi 3 yıllık dönemde 20 krediyi geçemez.

Eğitim konularından yapılan lisansüstü eğitimlerde alınan derslerden kredi elde edinilemez. Ancak lisans üstü eğitimi başarı ile tamamlamanız halinde yüksek lisans için 40 kredi, doktora eğitimi için 90 kredi elde edersiniz.

Eğitim konularında yayımlanan her bir kitap için 60 krediye kadar kredi elde edilebilir. Ancak kitap yazımından kredi elde edilebilmesi, kitabın içeriğinin Kurum tarafından uygun görülmesi şartına bağlıdır.

Eğitim konularında yayımlanan makaleleriniz için makalenin ilgili olduğu konularda (temel mesleki konu, destekleyici konu) sürekli eğitim kredisi elde edersiniz. Elde edeceğiniz kredi miktarı makalenizin yayımlandığı derginin niteliğine göre belirlenecektir. Uluslararası indekslerde veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 5 kredi, diğer hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 2 kredi, hakemsiz dergilerde yayımlanan her bir makale için bir kredi elde edilir.

Eğitim konularında kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlere katılım sağlanarak sürekli eğitim kredisi elde etmek mümkündür. Bu faaliyetlerin temel mesleki konularda Kurum tarafından veya Kurum ile birlikte düzenlenmesi halinde konuşmacılar 5 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için 2 kredi elde eder. Diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler.

Destekleyici konularda düzenlenen bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler.

Kurum tarafından oluşturulan “çalışma ve danışma komisyonlarına” katılım sağlanan her gün için komisyon temel mesleki konularda oluşturulmuş ise 5 kredi, destekleyici konularda oluşturulmuş ise 4 kredi elde edilir.

Lisans belgenizi kullanabilir durumda iseniz (askıya alınmamış veya iptal edilmemiş ise) söz konusu belgeniz için sürekli eğitim kredisi elde edersiniz. Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatında lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir. Bu şekilde elde edilen krediler temel mesleki konulardan olması halinde yılda 10 krediyi geçemez.

Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

Sadece lisansüstü eğitim ve kitap yazımından elde edilen krediler bölünerek edinildiği yılda ve takip eden iki yıl içinde kullanılabilir. Bununla birlikte temel mesleki konulardan, zorunlu olan kredi miktarından (lisansüstü ve kitap hariç) fazla edinilen krediler o yıl destekleyici konulardan elde edilen kredi olarak kullanılabilir. Örneğin 2018 yılı içerisinde 40 saatlik Muhasebe Standartları eğitimi alan bir kişi 20 kredisini temel mesleki konulardan 20 kredisini ise destekleyici konulardan elde edilen kredi olarak kullanabilir.

Eğitim faaliyetine katılımı gösteren bilgi ve belgeler üçer aylık dönemler halinde üç aylık dönemi takip eden ayın 15’ine kadar EYBİS üzerinden Kuruma bildirilir.

Eğitim faaliyetleri sonucunda kredi elde edilebilmesi için bildirim süresi içerisinde tevsik edici belge sunulması zorunludur. Destekleyici eğitim konularından “diğer eğitim faaliyetleri” kapsamındaki faaliyetlerin EYBİS vasıtasıyla beyan edilmesi yeterlidir. Ancak Kurum tarafından talep edilmesi halinde tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.

Sürekli eğitime ilişkin bildirimler bağımsız denetçiler tarafından yapılır. Denetim kuruluşları aracılığıyla veya başka bir denetçi adına bildirim yapılamamaktadır.

Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sadece fiilen bağımsız denetim faaliyeti yürütülmesine engel teşkil etmektedir. Sürekli eğitim yükümlüğünün yerine getirilmemesi halinde ilgili kişilerin bağımsız denetçi yetkileri iptal edilmemekte sadece eğitim açığını tamamlayana kadar gayri faal konuma alınarak yetkilerini fiilen kullanılmasına izin verilmemektedir.

2018 yılında temel mesleki konu eğitimi için gerekli 20 krediyi tamamlamazsanız sicildeki durumunuz 2019 yılında gayri faal duruma alınacaktır.

- 2019 yılında tekrar faal duruma gelebilmeniz için temel mesleki konulardan 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekmektedir.

- 2020 yılında faal duruma gelebilmeniz için temel mesleki konulardan 40 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekecektir. 2020 yılı yükümlülüğü ile 3 yıllık yükümlülüğün 2020 yılı sonuna kadar ayrıca tamamlanması gerekmektedir.

- 2021, 2022, 2023, 20XX yılında faal duruma gelebilmeniz için en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamanız gerekecektir.

Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam etmektedir.

Mücbir sebep, meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimin yapılmasının imkânsız olduğu hallerde bu süre imkânsızlığın fiilen ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Mücbir sebepler nedeniyle eğitim yükümlülüklerini yerine getiremeyen denetçilere eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Kurum tarafından, mücbir sebebin mahiyeti dikkate alınarak uygun bir süre verilir.

Türkiye Denetim Standartlarında yer alan yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçiler denetim kadrosunda yer alan denetçilerin eğitim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediklerini takip etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece denetim faaliyeti durdurulan denetçilerin denetim ekiplerinde yer verilip verilmemesi ile sınırlıdır.

Üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları sürekli eğitim programı düzenleyebilir.

Üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının, temel mesleki konularda yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile sürekli eğitim programı düzenleyebilmesi (denetçilerin sürekli eğitim kredisi elde edebilmesi) için Kurumumuzca yayımlanan “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları”nda belirtilen şartları sağlayacak bir eğitim programının Kuruma onaya sunulması ve Kurum tarafından onaylanması gerekmektedir.

Sadece temel mesleki konularda yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecek eğitim programları için Kurumdan onay alınması gerekmektedir. Destekleyici konular ve yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi dışındaki eğitim yöntemleri için Kurum onayına alınması gerekmemektedir.

Eğitimi düzenleyeceklerde;

a) Üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya sivil toplum kuruluşu olması,

b) Mali, teknik ve fiziki imkânlarının yeterli olması,

c) Eğitim alanında gerekli tecrübeye ve güvenilirliğe sahip olması,

ç) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılacak ise ayrıca;

1) Uzaktan eğitim sistemi ile son iki yılda en az iki farklı eğitim programının yürütülmüş olması,

2) Eğitim programına erişim yetkisinin Kuruma tanımlanabilir olması,

şartları aranır.

Sürekli eğitim programlarında;

a) Ders müfredatlarının kaliteli, güncel ve eğitim süresi ile uyumlu olarak hazırlanmış olması,

b) Yüz yüze eğitimlerde her bir eğitim konusu için yedek bir eğitmenin bulunması,

şartları aranır.

Sürekli eğitim programlarında ders verecek eğitmenlerin eğitim konuları ile ilgili alanlarda en az doktora düzeyinde akademik unvana sahip olması veya eğitim konusunda yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahip olması şartı aranır.

Kurum tarafından onay verilmiş bir sürekli eğitim programında değişiklik yapılmış ise sadece yapılan değişiklikler için onay alınması gerekir. Eğitim programı için gerekli olan diğer şartlar için ayrı bir onay alınması gerekmemektedir.

Sürekli eğitim programlarından temel mesleki konularda kredi elde edilmesi için sürekli eğitim programının Kurumumuz tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Kurumumuz resmi internet adresinde yayımlanan ve onay verildiği belirtilen sürekli eğitim programı dışındaki eğitim programlarından temel mesleki konular için kredi elde edilmesi mümkün değildir.

Kurumun onayladığı sürekli eğitim programları onay sırasındaki şartlar değişmediği sürece yeni onay almaksızın 1 yıl içerisinde tekrar düzenlenebilir. Yani aynı programla 1 yıl içerisinde birden çok eğitim düzenlenebilir. Sadece, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmeden önce Kurumumuza bildirilmesi (eğitimin yeri, tarihi, konusu) gerekmektedir. Eğitim programına onay verilmesinin ardından 1 yıl geçmiş ise eğitim programını yeniden düzenlemek için Kurumdan tekrar onay alınması gerekir.

Eğitim faaliyetlerinden sadece yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecek eğitim öncesinde Kurumun onayının alınması zorunludur. Diğer eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi Kurumumuz onayına tabi değildir. Ancak temel mesleki konularda yürütülecek eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmeden önce Kurumumuza bildirilmesi (eğitimin yeri, tarihi, konusu) gerekmektedir.

Eğitimler hakkında bilgi almak için bizi arayın

VTR Akademi, günümüzün en kıymetli varlığı olan ‘’doğru ve güvenilir bilgiyi’’ kitlelere en kaliteli ve en çabuk şekilde ulaştırma amacıyla faaliyette bulunmaktadır.

Sohbete Başla
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now Button 0312 327 6768